Naša webová stránka používa súbory cookie. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

ForFun - fanúšikovské dresy, šály a iné fanpredmety

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť 3b, s.r.o. so sídlom Sabinovská 151, 080 01 Prešov, IČO: 36513148,DIČ: 2022123961, IČ DPH SK2022123961, Obch. register Okr. Súd Prešov, oddielSro, vložka 17021/P, prevádzkovateľ internetového obchodu www.forfun.sk,vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísnedôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami voblasti ochrany osobných údajov.

 

I.


Údaje, ktoré zhromažďujeme


1. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo - pre skompletizovanie a dodanieVašej objednávky


2. názov firmy, sídlo firmy, IČO - ak nakupujete ako firma


3. emailová adresa - údaj pre vzájomnú komunikáciu, v prípade Vášho súhlasu jeemailová adresa určená aj pre marketingové účely


4. bankové spojenie - údaj potrebný pre spracovanie vrátenia Vašej platby.Upozorňujeme, že bankové spojenie nie je údajom, ktorý nám dovoľuje akýkoľvekspôsobom disponovať s peniazmi na Vašom účte. Všetky transakcie prechádzajú cezVašu banku. Pri platbe kartou neukladáme žiadne informácie na našom serveri,celá transakcia prebieha výlučne cez platobnú bránu služby TrustPay.


II.


Účel spracovania osobných údajov


1. Spracovanie objednávky a dodanie tovaru objednaného prostredníctvom našejstránky www.forfan.sk - Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručeniaVašej objednávky a pre účely vzájomného plnenia našich zmluvných práv apovinností. Vaše osobnú údaje sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.


2. Upozornenie na dostupnosť tovaru - v prípade, že ste požiadali o upozornenieohľadom dostupnosti tovaru, spracujeme Vaše osobné údaje (email) na základeVášho súhlasu.


3. Komunikácia - zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jejindividuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky čie-mailom aby sme Vám oznámili stav Vašej objednávky, reklamácie, či Vašejžiadosti.


4. Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov - údaje môžeme spracovávať aj zoprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našichsystémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešeniesporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.


5. Marketingové účely - na základe Vášho vyžiadania Vás informujeme o novinkácha našich produktoch prostredníctvom newslettera. Váš súhlas je platný doodvolania alebo na dobu maximálne 4 roky. Newsletter môžete vždy odmietnuťprostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Naodhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis. Poodhlásení nebudeme naďalej využívať Váš elektronický kontakt, až kým toopätovne nevyžiadate.


III.


Odovzdanie údajov tretím stranám

 

Právnym základom spracovania Vašichosobných údajov je nevyhnutnosť plnenia zmluvy, oprávnené záujmy firmy (danézáujmom na ochrane našich práv, spracovaním na štatistické účely, meranienávštevnosti našich stránok, analýze vašich preferencií a zobrazovanie obsahu,ktorý zodpovedá Vašim individuálnym preferenciám, zlepšovanie obsahu našich stránoka ich vývoji, zaistenie bezpečnosti našich systémov a siete a na priamommarketingu) a tretích osôb, najmä našich zmluvných partnerov a plneniezákonných požiadaviek. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením,zničením, stratou a zneužitím.

V súvislosti so spracúvaním vašichosobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám,resp. okruhu príjemcov:


1. Kuriérske a prepravné spoločnosti


2. Marketingové agentúry


3. Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori


4. Advokátske a právne kancelárie

 

5. Účtovné kancelárie, audítori a daňovíporadcoviaIV.


Cookies


1. Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vásrelevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory,ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sapoužívajú vo vašom prehliadači. Súbory cookies využívame napr. na správnufunkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku, načo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniunávštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách a na zistenieinformácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, oktorý nemáte záujem.


2. Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následnevyužité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity(tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch nanašich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia aprispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webovýchstránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.


3. Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základnétypy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončítenávštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uloženévo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (časponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnejcookie a nastavenia vášho prehliadača).


4. Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetovéhoprehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastaveníautomaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadačaodmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.


V.


Zabezpečenie a uchovávanie osobných údajov


1. Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používamekódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky aostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate azničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ichpozmeňovaniu či rozširovaniu.


2. U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov snariadením GDPR.


3. Osobné údaje spracovávame a uchovávame v čase nevyhnutnom na zaistenievšetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počasobjednávky a záručnej lehoty a následne 1 rok od skončenia záručnej lehoty zdôvodu riešenia potenciálnych sporov. Na základe všeobecne záväzných právnychpredpisov je naša spoločnosť povinná archivovať Vaše osobné údaje pre účelyfakturácie a účtovníctva v súlade so zákonom po dobu 10 rokov od ichvystavenia. V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účeluspracovania alebo danými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.


VI.


Práva subjektov


1. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnúinformáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.


2. Máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu vašichosobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú použité pre účelypriameho marketingu bez Vášho súhlasu a môžete žiadať o ich výmaz. Máte právonamietať aj voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účelypriameho marketingu (aj v poštovom styku). Máte právo na opravu, pokiaľ sú vašeosobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich. Máteprávo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inémuprevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudúbrániť iné technické, alebo zákonné prekážky.


3. Svoj súhlas môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti nanašu emailovú adresu info@3b.sk či sídlo firmy. Bezodkladne po obdržaníodvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečíme blokovanie alikvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania namarketingové účely. V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas naspracúvanie Vašich údajov na marketingové účely, súčasne potvrdzujete, že tentosúhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomí/á, že tento súhlas platí aždo jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania Vašich osobnýchúdajov.


4. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účeluspracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva aprieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistickéinformácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak vanonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobomidentifikovať našich zákazníkov.


5. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávokza poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie právalebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymipredpismi je 3b,,s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zánikuzmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.


6. Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľaustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje súneoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochraneosobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sosídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.


Tieto zásady osobných údajov platia od 25.5.2018.
Vypracované 3b, s.r.o.